BVM2 presenteert een meer beperkende gedachtenlijn t.a.v. EhvAirport

Klaas Kopinga en Wim Scheffers tijdens de Knegselbijeenkomst op 16 feb 2019

Knegsel, 16 februari 2019
Tijdens de afgelopen BVM2-bijeenkomst in Knegsel gingen de BVM2- bestuurders Klaas Kopinga en Wim Scheffers in op recent, tijdens de Proefcasus, opgedane inzichten. Die komen onder andere voort uit onderzoek van de econoom Walter Manshanden (die al eerder in Knegsel gesproken heeft), en uit een onderzoek naar kosten en opbrengsten van hinderbeperkende maatregelen.

De economische kant

Catchment Area en Brainport regio van Eindhovne Airport

Uit onderzoek blijkt dat binnen de Brainportregio 91% van de zakelijke vraag weglekt naar andere luchthavens.
Inclusief het niet-zakelijke verkeer heeft Eindhoven Airport binnen de catchment area een marktaandeel van 14% (de rest gaat naar andere luchthavens).
Dit komt omdat Eindhoven airport geen intercontinentale bestemmingen biedt, omdat er in de nabije omgeving een ruime keuze aan luchthavens is, en omdat er Europese bestemmingen ontbreken of met onvoldoende frequentie worden aangevlogen.
De groei is vooral het gevolg van de extreem lage ticketprijzen. Maar de vraag is omgekeerd evenredig met de prijs, dus als de prijs stijgt, daalt de vraag.

De slotsom is dat er geen relatie kan worden gelegd tussen enerzijds de vervoersvraag in de Brainportregio, en anderzijds de ontwikkeling van de bevolking en economie in die regio. De bewering dat “groei van Eindhoven Airport noodzakelijk is voor de economische ontwikkeling van de Brainportregio” is in tegenspraak met de economische analyse.

Onderzoek Hinderbeperking
Het NLR heeft alsnog onderzoek gedaan naar diverse hinderbeperkende maatregelen. Dat heeft geresulteerd in drie tabellen, waarvan er hier twee zijn afgedrukt (reikwijdte O = Overal)

Hinderbeperkende maatregelen tabel 2

BVM2 trekt uit deze en de andere tabellen de conclusie uit dat het enige, dat echt op korte termijn helpt en geen kapitalen kost, minder vliegen aan de randen van de dag is . De rest is of vooral verschuiving van de ellende, of helpt niet, of op de lange termijn, of zo duur dat het onwaarschijnlijk is dat het gebeurt.

Aangescherpte gedachtenlijn
Een en ander brengt BVM2 tot de volgende aangescherpte gedachtenlijn.

Inhoudelijk

 • Vlieg minder, vlieg beter, vlieg zakelijker en vlieg duurzamer
 • Stop de groei bij 40.000 vliegbewegingen
 • Versmal het openingsvenster: niet na 23.00 en in het weekend niet voor 08.00 uur
 • Vloot-en brandstofvernieuwing gaat waarschijnlijk erg traag / te traag
  Als dat zo blijkt te zijn is krimp van het aantal vliegbewegingen voor hinderbeperking onvermijdelijk (mate waarin afhankelijk van resultaten onderzoekscenario 30.000 vliegbewegingen). Groei daarna weer met 50% van de winst door vloot- en brandstofvernieuwing, andere 50% is verdere hinderbeperking
 • Stuur op een meer evenwichtige spreiding van vliegbewegingen over de seizoenen
 • Gebruik de luchthavenresultaten en -reserves voor kwalitatieve innovaties (b.v. betere routebegeleiding) en duurzaamheidsinvesteringen. Gebruik ze ook voor verbetering van de verblijfskwaliteit van de passagiers op de luchthaven. Gebruik ze
  niet voor kwantitatieve groei of voor extra taxibanen en parkeergarages.
 • Verlaag de vraagdruk door een toeslag op de ticketprijs; gebruik deze voor duurzame, schone brandstof om de klimaatschade actief terug te dringen
 • Bouw het bestemmingenpalet zoveel mogelijk om van zon en pret naar zakelijk en dienstbaar aan Brainport
 • Verhoog daartoe ook de landingsgelden voor alle bestemmingen en subsidieer daarna de gewenste zakelijke of Brainport-bestemmingen

Governance voor EA na 2020:

 • Herijk de aandelenverhouding naar 50% voor Schiphol en 50% voor provincie, Eindhoven en randgemeenten gezamenlijk; dit t.b.v. evenwicht van zeggenschap en gelijkgerichtheid van belangen
 • Bouw de COVM en de huidige uitvoeringstafel uit / om tot één heldere participatietafel met bestaande deelnemers aangevuld met een vertegenwoordiging van omwonenden
 • Draag zorg voor een continue informatievoorziening en interactie naar / met betrokkenen en omwonenden
 • Bewaak het nieuwe afsprakenkader en regel het continu bij
 • Maar bied omwonenden voorspelbaarheid en betrouwbaarheid voor langere termijn (tenminste 10 jaar)

Documentatie

De volledige tekst van de presentatie van Kopinga en Scheffers is hier te vinden.

Onderzoek hinderbeperkende maatregelen tabel 3

Informatiebijeenkomst over het vliegveld dd 13 februari 2016

De belangenorganisaties van de omwonenden van het vliegveld (het Platform de 10 geboden voor Ehva en daarbinnen de Belangenvereniging Omwonenden Welschap (BOW) en de actiegroep Geen Vluchten Na Elven (GVNE)) hebben opnieuw een informatiebijeenkomst belegd in De Leenhoef in Knegsel. Deze was vooral gericht op volksvertegenwoordigers en bestuurders uit de omringende gemeenten en de provincie. Die waren inderdaad ruim aanwezig. Daarnaast zat er een delegatie uit de achterban.
Het was de vierde Knegsel-zitting in de afgelopen twee jaar.

De sprekers (Klaas Kopinga van de BOW en Wim Scheffers van GVNE) keken zowel terug als vooruit.

Terug, omdat het proces van het Luchthavenbesluit, de evaluatie van de eerste fase van het Aldersakkoord, de parlementaire behandeling daarvan en de uiteindelijke medegebruiksvergunning achter de rug is.
Het gevoel overheerst dat er hard gewerkt is, dat er zaken zijn binnengehaald die anders niet binnengehaald zouden zijn, maar dat tegenvalt
hoeveel dat er zijn. De luchtvaartlobby is machtig. Het gesloten front met de randgemeenten (zowel de raden als de colleges) heeft goed gewerkt, maar werd op het eind wat verzwakt toen de randgemeenten iets te expliciet zeiden dat ze aan tafel zouden blijven zitten.

Vooruit, omdat de strijd doorgaat. Wie de recente uitspraken van Nijhuis van de KLM gelezen heeft (“Stop met polderen, vliegen!”), realiseert zich dat er nu hooguit even een adempauze is.
Daarin moet er een Uitvoeringstafel worden opgetuigd, waarin de medegebruiksvergunning nader wordt ingevuld. Daar kunnen in principe nog enkele interessante zaken aan de orde komen zoals de technische kenmerken van vliegtuigen op Eindhoven Airport, de lucht-
kwaliteit, de precieze routering enz.
De Uitvoeringstafel komt onder leiding van de Provincie, en wel van Gedeputeerde Van der Maat (VVD). De VVD is een uiterst vlieg-
vriendelijke partij. Het is nog volstrekt onduidelijk hoe die tafel eruit gaat zien. Het is al heel lang stil. Wordt hij openbaar en transparant?
Krijgt hij eerlijke krachtsverhoudingen?
Afhankelijk daarvan gaan de omwonenden er wel of niet inzitten.
Enkele politieke partijen uit Provinciale Staten gaan proberen te achterhalen wat men van de Uitvoeringstafel verwachten kan.

Ik heb zelf nog een vraag beantwoord over de luchtkwaliteit rond het vliegveld en over het klimaat. Elders op deze site is daar uitvoerig over geschreven.

De powerpointpresentatie –> GVNE Infobijeenkomst Raadsleden 13-02-2016 geeft een goede indruk van wat er gezegd is.