Protest tegen nieuwe omgevingsvergunning Vion Boxtel – Vion geeft toe (update)

Update:
Vion gaat de geuroverlast onderzoeken en aanpakken!

In een persbericht dd 07 mei 2019 meldt Vion, dat het in opdracht van B&W van Boxtel onderzoek gaat doen naar verdere bestrijding van geuroverlast door het bedrijf. Dat moet gebeuren door naar de Best Beschikbare Technieken te kijken, en naar het eventueel aanscherpen van interne procedures.
Insteek van B&W is dat Vion niet meer stinkt.

Er wordt ook gekeken naar andere zaken, die niet verantworodelijk zijn voor de stank, maar mogelijk wel een probleem zijn of kunnen worden, zoals de extra verkeersbewegingen en dierenwelzijn. Ook wordt gekeken naar maatregelen op het sociale vlak.

Voor het volledige persbericht zie

Daarnaast (maar dat staat niet in het persbericht) is de afvalwaterzuivering besproken, die in het verleden voor legionellabesmettingen gezorgd heeft.

Vion
De Vion Groep is een multinational die grote aantallen varkens en koeien doodt en daar vlees en vleesproducten van maakt. In de illustratie de mondiale cijfers (zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Vion_N.V. ).

Het hoofdkantoor zit in de Brabantse plaats Boxtel. Daar zit tevens een belangrijke productievestiging. Dat is veruit de grootste varkensslachter van Nederland. In Boxtel worden dagelijks 20.000 varkens gedood (100.000 per week)

De Vion Groep is aan het reorganiseren. De recentste stap is het voornemen om de verwerking van reeds geslachte varkens, die nu in Scherpenzeel plaatsvindt, naar Boxtel over te brengen (in Scherpenzeel wordt niet geslacht). Dat scheelt in de transportbewegingen. Het aantal werknemers in Boxtel zal daardoor van 1800 naar 2400 stijgen.

Vion is van de boerenorganisatie ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie).

De vergunning
Vion Boxtel draait op basis van een WABO-vergunning uit 2015, bedoeld voor een toenmalige uitbreiding (fase 1). Vion heeft dit plan verder uitgewerkt en wil nu een tweede vergunning (fase 2 dd maart 2019). Dit is enerzijds een bouwvergunning, anderzijds een milieuvergunning voor enkele ondergeschikte aanpassingen.
De 2019-aanvraag spreekt met geen woord over aanpassingen van de anti-geurvoorzieningen. Mogelijk staan er passages over dit onderwerp in de 2015-vergunning, maar dat is nog niet duidelijk. In de luchtkwaliteitspassage uit 2015, die als bijlage bij 2019 zat, staat niets over geur.

Protesten
De vergunningsaanvraag voor de verplaatsing van de Scherpenzeelse vleesbewerking naar Boxtel leidt in Boxtel tot veel protest.
Eigenlijk vloeit dit protest meer uit de bestaande dan uit de toekomstige situatie voort.

Er zijn twee categorieën bezwaren.

Transitie Boxtel ( http://www.transitieboxtel.nl/ ) formuleert in de mooi Boxtelkrant van 24 april 2019 bezwaren tegen het doel van Vion als zodanig. Transitie Boxtel vindt dat het vleesverbruik fors moet dalen, en dus ook de omzet van Vion Boxtel.

Daarnaast stinkt Vion Boxtel.
Daartegen heeft een alliantie van Transitiemensen, bewoners van appartementencompex Stapelen en andere mensen, een petitie georganiseerd, gericht op de gemeente Boxtel. De petitie spreekt van “…. Jarenlang ergernis over de toenemende stank- en verkeersoverlast. Tot ver in Boxtel wordt men niet goed van de smerige weeë mest- en kadaverlucht.” Ook worden zorgen uitgesproken over de geluidsoverlast, de uitstoot en de recente Legionellabesmettingen door de afvalwaterzuivering van Vion (waar overigens de vergunning niet over gaat bg).
De petitie is inmiddels ruim 800 keer ondertekend.

Er zijn bewezen klachten. Iemand heeft dat opgevraagd bij het provinciaal meldpunt stankoverlast. In het eerste kwartaal van 2019 zijn er bij de Omgevingsdienst 24 klachten uit Boxtel binnengekomen, waarvan 8 zeker en 8 mogelijk van Vion, en 8 niet.

Inmiddels heeft Frans Sannen, namens de SP, raadsvragen gesteld ( https://boxtel.sp.nl/nieuws/2019/04/sp-wil-vermindering-stankoverlast-vion ).

De juridische situatie
Ik heb de Boxtelse alliantie enig advies gegeven.

De bottom line voor geurklachten door slachterijen is wat er in het Aktiviteitenbesluit staat, met bijbehorende Ministeriele Regeling. Als dat alles zou zijn, zou de Vion aan dezelfde regels moeten voldoen als de slager op de hoek.
Boven het Activiteitenbesluit bestaan er voor slachterijen geen expliciete regels. Er staat slechts (art. 2.7a) dat ‘ …. geurhinder bij geurgevoelige objecten moet worden voorkomen, dan wel …. tot een aanvaardbaar niveau beperkt’.
Als het bevoegd gezag (in dit geval B&W van Boxtel) het redelijke vermoeden heeft dat hier niet aan voldaan is, kunnen ze een geuronderzoek doen. Er worden een aantal aandachtspunten genoemd die daar zeker in moeten zitten. En als het bevoegd gezag de hinder onaanvaardbaar vindt, kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften eisen, waaronder emissie- of immissienormen en/of technische maatregelen.

Met andere woorden, aanvaardbaar is wat B&W aanvaardbaar vinden.
Blijkbaar heeft een vroeger College van B&W te soepele maatwerkvoorschriften uitgevaardigd, waardoor nu Boxtel in de stank zit.
Het huidige College van B&W kan op dezelfde wijze vinden dat de bestaande technische voorzieningen (indien aanwezig) nu te soepel zijn, en een (nieuw) onderzoek opstarten dat uitmondt in (nieuwe) technische voorzieningen.
Vandaar mijn advies om een petitie richting College van B&W te starten.

Sannen (van de SP) maakte in zijn vragen een vergelijking met Coppens Diervoeders op het BZOB-terrein in Helmond (zie …https://www.bjmgerard.nl/?p=2147 ). Coppens lag ook jaren op ramkoers met de omgeving over de stank, maar nam, om van het gezeur af te zijn, bovenwettelijke maatregelen om zijn geurmolekulen kapot te oxideren. Daarnaast een hogere schoorsteen. Sindsdien zijn er geen klachten meer over Coppens Diervoeders.
Sannen heeft naar de geest gelijk, maar naar de letter niet helemaal omdat de diervoederindustrie een aparte wettelijke status heeft. Daarin zijn boven het Activiteitenbesluit wel expliciete wettelijke regels opgenomen. Het begrip ‘bovenwettelijk’ is zodoende gedefinieerd. Bij slachterijen bestaat er, naast het Activiteitenbesluit, geen andere expliciete regelgeving. Alles wat boven het Activiteitenbesluit uitgaat is dus in zekere zin al ‘bovenwettelijk’.  De vraag is niet of het bovenwettelijk is, maar in welke mate het bovenwettelijk moet zijn. Meer dus dan tot nu toe, om aan de petitie tegemoet te komen.

Stank is bestrijdbaar. De destructor in Son en Breugel (tegenwoordig Rendac) verwerkt de dode beesten uit half Nederland en verspreidde in zijn ‘hoogtijdagen’ ook een wade van lijkenlucht over de wijde omgeving. Op een gegeven moment is dat verholpen met zware filters, uitsluitend inpandige operaties, gedisciplineerde bedrijfsvoering, onderdruk. Nu merk je er nauwelijks nog iets van.
Zoiets zou ook met de Vion moeten kunnen, mogelijk zelfs met minder moeite.

Ik volg hoe dit verder loopt.

4 thoughts on “Protest tegen nieuwe omgevingsvergunning Vion Boxtel – Vion geeft toe (update)”

 1. Bernard het klopt niet helemaal. Door de sluiting van scherpenzeel zijn er 1 miljoen minder vrachtvervoerders op de weg en er worden niet meer slachtingen in Boxtel gedaan. Ook zijn er al lang lucht en stank filters in t bedrijf geplaatst. Het personeel kan overgeplaatst worden naar Boxtel of komen in n sociaal plan. Ook zijn de vergunningen al lang gegeven en is de uitbreiding al gaande met de nodige vergunningen . Misschien even goed na vraag doen ?

  1. Tineke,

   je verhaal klopt niet helemaal of het klopt wel, maar dan staat dat al in het artikel.
   Door de sluiting van de vestiging in Scherpenzeel vervallen de vervoerskilometers, die nodig zijn om de dode varkens van Boxtel naar Scherpenzeel te brengen. Dat klopt, maar dat staat dan ook in het artikel.
   De (meeste) mensen die in Scherpenzeel werken, werken straks in Boxtel. Er worden inderdaad nog steeds evenveel varkens gedood in Boxtel, maar er is in zoverre voor de concrete inrichting in Boxtel wel degelijk sprake van een uitbreiding, namelijk met de nieuwe snijzaal (of hoe dat ding moge heten), en met 600 nieuwe mensen en hun auto’s. Daarvoor is een vergunning nodig.
   Bovendien is een bouwvergunning nodig omdat een aantal voorzieningen, die in 2015 al vergund zijn, nog niet gebouwd zijn.
   Deze bouwvergunningaanvraag loopt nu (ik heb de nieuwe vergunning uit 2019 op mijn computer staan), maar is nog niet afgewerkt en de uitbreiding, zoals die vorm moet krijgen op basis van de aanvraag van 2019, is dus nog niet gaande.
   Je bent mogelijk in de war met een eerdere vergunningaanvraag uit 2015, de eerste fase (2019 is de tweede fase). Activiteiten die uit deze aanvraag uit 2015 volgen, lopen inderdaad.

   Het is op dit moment een open vraag of er lucht- en stankfilters op de Vion staan en zo ja, of die goed genoeg zijn en of ze beter kunnen. Daarvoor moet je naar de vergunning van 2015 kijken. Ik wil proberen om dat binnenkort een keer te doen.

   De omwonenden vinden in elk geval dat de vergunning niet goed genoeg is. Ze beschrijven de Vion met termen zoals wij die in Eindhoven in vroeger dagen gebruikten voor de destructor in Son (“weeë geurwade” en zo). De destructor stonk omdat er toen geen of te slechte filters op stonden en omdat de bedrijfsvoering niet optimaal was. Toen die problemen aangepakt waren, was de stank grotendeels of geheel weg. Zo’n traject moet misschien ook bij Vion plaatsvinden.

   De omwonenden van Vion hebben in zoverre meegeholpen om het misverstand in de wereld te helpen, waar jij nu ook blijk van geeft, doordat ze gedaan hebben alsof de uitbreiding het hoofdprobleem is. Mijns inziens is dat niet zo. Mijns inziens is de bestaande situatie het hoofdprobleem en de uitbreiding vanuit Scherpenzeel niet meer dan de aanleiding. Ik denk dat de Vion gewoon meer werk moet maken van zijn geurfilters en zo.

   Daartoe kan de Vion alleen gedwongen worden als B&W van Boxtel zeggen dat de stank onaanvaardbaar is en een onderzoek, en extra maatregelen, voorschrijven. Vandaar de petitie.

 2. Het lijkt mij beter om meerdere slachterijen te hebben i.p.v. één grote, die een lijkenlucht verspreidt en het woongenot verpest. Dit duidt erop dat de slachterij simpelweg te groot is, net als die stinkende eendenslachterij in Ermelo. Levensgevaarlijk ook met pandemiëen, dat is wel gebleken.

  1. Ook kleinere slachterijen kunnen een lijkenlucht verspreiden. Ik denk zelf dat de bedrijfsvoering en de kwaliteit en de bediening van de geurzuiverende apparatuur een grotere rol speelt, zowel bij kleine als bij grote slachterijen, en dat VION slecht bezig is.
   Je kunt misschien wel om andere redenen vinden dat VION te groot is, maar daar heb ik nog niet over nagedacht.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.