Technische vragen SP over benzeenemissies asfaltcentrales en van KWS Infra in het bijzonder

De Eindhovense SP heeft (door mij opgestelde) technische vragen gesteld over de benzeenemissies van asfaltcentrales in het algemeen en van de Eindhovense asfaltcentrale KWS Infra in het bijzonder.
De aanleiding tot deze vragen zijn onderzoeksartikelen in Trouw dd 02 en 08 februari 2021, waaruit bleek dat sommige asfaltcentrales in den lande veel hogere concentraties benzeen uitstoten dan mag. Benzeen is giftig en kankerverwekkend. De uitstoot leidde in sommige gemeenten dan ook tot grote beroering.

Het benzeen komt vooral vrij bij iets wat op zich een goede zaak is, namelijk het reyclen van oud asfalt.

Nu komt er uit allerlei andere bronnen ook nog steeds benzeen vrij (hoewel de overheid er actief naar gestreefd heeft dat terug te dringen), wordt benzeen in de atmosfeer ook weer afgebroken en is de ene asfaltcentrale de andere niet. Het is dus niet a priori duidelijk in hoeverre de algemene beweringen in Trouw ook specifiek gelden voor de Asfalt Centrale Eindhoven (ACE) van KWS Infra aan de rand van industrieterrein De Hurk. KWS Infra werkt in Rotterdam met het zelf ontwikkeld HERA-systeem (Highly Ecologic Recycling Asphalt) dat, naar eigen zeggen, veel schoner is. Voor een fact sheet zie https://www.volkerwessels.com/dynamics/modules/SFIL0200/view.php?fil_Id=355771 .
Evenmin is bekend tot welke concentraties de ACE-benzeenemissie in de Eindhovense atmosfeer leidt.
Aan de andere kant worden dit jaar de milieuvoorschriften van ACE van KWS Infra geactualiseerd, en het probleem van de benzeenemissies moet hierbij worden betriokken, meent de SP.

De HERA-opstelling

De combinatie van gegevenheden heeft de Eindhovense SP ertoe gebracht om technische vragen te stellen. Technische vragen worden ingezet als men niet meteen op hoge poten verantwoording eist van B&W, maar eerst gewoon wil weten hoe het zit.

Inmiddels zijn de technische vragen beantwoord en zijn politieke vragen gesteld. Zie een, inmiddels daarover geschreven, later atikel.


Technische vragen van de SP over benzeenemissies van asfaltcentrales in het algemeen en van KWS Infra in het bijzonder

Eerdere vragen
Rond 1 december 2020 heeft de SP-fractie technische vragen ingediend over de luchtvervuiling door bedrijventerrein De Hurk, welke op 14 december 2020 beantwoord zijn. De vragen hadden een bredere strekking en de asfaltcentrale KWS Infra (Huiskesweg 4) was een van de onderwerpen. Deze onderneming wordt ook wel aangeduid als Asfalt Centrale Eindhoven (ACE). De toenmalige vragen 5,6 en 7 gingen over deze onderneming.

Onze fractie probeert een gevoel te krijgen voor de verhoudingen ten aanzien van de asfaltcentrale van KWS Infra, waarvoor onze gemeente bevoegd gezag is. Ook willen wij graag een gevoel krijgen hoe het recente nieuws over de benzeenuitstoot van asfaltcentrales meegenomen gaat worden in de aangekondigde aanpassing van de milieuvergunning van KWS Infra in 2021.
Wij realiseren ons daarbij, dat de ene asfaltcentrale de andere niet is en dat landelijke beweringen over asfaltcentrales niet perse ook voor de HERA-installatie van KWS Infra hoeven op te gaan. Enerzijds kan de HERA-installatie, naar eigen zeggen, recyclingpercentages halen van 75 tot 80%, anderzijds zou het procedé verhoudingsgewijs tot lagere vluchtige emissies leiden.

Asfalttrommel HERA-systeem

Dit leidt tot onderstaande aanvullende vragen:

 1. Bestaan er recente gegevens van de uitstoot van benzeen door KWS Infra en zo ja, hoe luiden die?
 2. Blijft KWS Infra binnen de norm ( 1 mg/m3), zoals die vanaf 01 januari 2019 geldt?
 3. Zo nee, welke concentraties doen zich dan voor?
 4. Zo  nee, heeft de gemeente Eindhoven een verzoek van KWS Infra ontvangen om deze norm tijdelijk te mogen ophogen?
 5. Hoe worden benzeenconcentraties in de uitlaatgassen vastgesteld? Gebeurt dat (mede) op basis van metingen?
  TNO werkt bijvoorbeeld aan benzeensensoren ( www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/circulaire-economie-milieu/roadmaps/milieu-en-klimaat/milieu-en-gezondheid/benzeen-meten/ ). Heeft de gemeente Eindhoven deze of vergelijkbare andere al uitgeprobeerd?
 6. Bestaat er recentere cijfers dan 2005 in de Emissieregistratie voor KWS Infra?
 7. In de beschrijving van het HERA-systeem van KWS Infra wordt geen melding gemaakt van een nabehandeling van de uitlaatgassen. In hoeverre is een dergelijke nabehandeling zinvol en in hoeverre is het mogelijk een dergelijke nabehandeling in de nieuwe milieuvergunning te eisen?
 8. Meer algemeen, welke Best Beschikbare Technieken kunnen, theoetisch en praktisch, in de nieuwe milieuvergunning geëist worden?
 9. Bestaat er inzicht in de benzeenconcentratie in de Eindhovense atmosfeer? Is die concentratie homogeen of vertoont hij ruimtelijke pieken en dalen?
 10. Bestaat er een inzicht in de bronnen in Eindhoven (of in de regio Eindhoven) die ten grondslag liggen aan deze concentratie en eventuele verschillen daarbinnen, en in de relatieve positie die de asfaltcentrale daarbinnen inneemt?

Toelichting
Raadpleging van de website http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/erpub/facility.aspx levert een bedrijfsrapport van KWS Infra (en desgewenst ook van andere asfaltcentrales) over de jaren 1995, 2000 en 2005. De emissies zijn in 2005 zeer veel groter dan in 1995. Het rapport over 2005 is hierna afgedrukt.

EmissieRegistratie

Naam:KWS Infra (Eindhoven), Huiskesweg 4 , Eindhoven
SBI:23990
Vervaardiging van niet-metaalhoudende minerale producten (geen schuur-, slijp- en polijstmiddelen)
NIC:45767

Emissies 2005 naar de lucht op basis van ERI (vrijwillige opgave bedrijf)

 Stofkg/jaar 
 Benzeen45,39 
 Etheen453,9 
 Formaldehyde4,539 
 Koolstofdioxide3476000 
 Koolstofmonoxide77490 
 Methaan2723 
 NMVOS1816 
 Naftaleen0,7671 
 Stikstofoxiden (als NO2)1550 
 Tolueen45,39 
 VOS4539 
 Zwaveloxiden (als SO2)952 

Artikelen over te grote benzeenemissies door asfaltcentrales
Op 02 en 08 februari 2021 publiceerde het dagblad Trouw artikelen over de benzeenuitstoot door sommige asfaltcentrales in den lande. Benzeen geldt als een Zeer Zorgwekkende Stof, die onder andere leukemie kan veroorzaken.

Met name bij het recyclen van eerder gebruikt asfalt komt die benzeen vrij. Waarom nou net daar, is nog onduidelijk. Maar hoe dan ook, treden er soms forse overschrijdingen van de norm (met uitschieters ter grootte van een factor 10). Dat is overigens al sinds oktober 2018 bekend, want toen kwam een rapport uit van de Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW) van Bouwend Nederland. VBW erkent het probleem ( www.otar.nl/asfaltrecycling-leidt-tot-uitstoot-kankerverwekkend-benzeen/
De norm ( 1 mg/m3) is op papier ingevoerd bij het inwerking treden van de tranche van het Activiteitenbesluit waaronder de asfaltcentrales vallen (1 januari 2016), maar de bedrijfstak kreeg uitstel tot 1 jan 2019.
Sommige asfaltcentrales blijven de norm ook na 1 januari 2019 overschrijden en beroepen zich daarbij op ‘extra onderzoek’ dat nodig zou zijn. Zo’n nieuw onderzoek naar de benzeenuitstoot loopt vanaf eind 2018, van de overheid en de industrie (die betaalt). Het is nog niet gepubliceerd.

Ondertussen wil de branche-organisatie, in overleg met het Ministerie en Rijkswaterstaat, een tijdelijke versoepeling tot 1 jan 2022 van de benzeennorm met 500%. Dit voornemen leidde op enkele plaatsen in Nederland tot grote beroering.

Wat opvalt is dat men nergens iets leest over de nabehandeling van uitlaatgassen van asfaltcentrales. Toch bestaan dergelijke installaties voor de zuivering van Vluchtige Organische Stoffen (waaronder benzeen valt) in uitlaatgassen van allerlei soorten inrichtingen. Men komt thermische en katalytische inrichtingen tegen en mogelijk kan de plasma-ontladingstechniek van de TU/e hier ook wat betekenen.

Er gaat nogal wat asfalt om in Nederland: ca 7 tot 8 miljoen ton per jaar, waarvan (landelijk gemiddeld) ca 35 tot 40% gerecycled.

Er is zodoende een spanningsveld ontstaan tussen twee doelen die op zich beide goed zijn: enerzijds de wens om gebruikt asfalt te recyclen, anderzijds de wens om minder benzeen uit te stoten.

Als men probeert het benzeengevaar voor het algemene publiek ten gevolge van de aanwezigheid in de atmosfeer  in te schatten, loopt men tegen een gebrek aan gegevens aan.
Historische gegevens tonen dat de benzeenconcentratie in de atmosfeer tot 2013 sterk gedaald is en in stedelijk gebied eindigt op ca 1µgr/m3 ( www.clo.nl/indicatoren/nl0457-benzeen )
De vuistregel van het RIVM (www.rivm.nl/ggd-richtlijn-medische-milieukunde-luchtkwaliteit-en-gezondheid/gezondheidseffecten-luchtverontreiniging/luchtkwaliteit-benzeen en http://geodata.rivm.nl/gcn/  ) is dat die in stedelijk gebied nog steeds rond de 1µgr/m3 zit, incidentele uitschieters naar boven daargelaten.
Die concentratie is opgebouwd uit veel verschillende bronnen en de relatieve positie van asfaltcentrales daarbinnen is moeilijk in te schatten.

De benzeennorm in de atmosfeer is 5µgr/m3 .

3 thoughts on “Technische vragen SP over benzeenemissies asfaltcentrales en van KWS Infra in het bijzonder”

 1. top artikel asfaltrecyclage.

  In Vlaanderen is dit thema ook brandend actueel.
  Ik heb een vraag ivm Actieve Koolstof filtratie als strategie end-of-pipe om de VOS en PAK uit de afgassen te halen.
  Er is ervaring in NL met dergelijke nabehandelingstechniek. Wie zou mij kunnen bijpraten/informeren/toelichten?
  Er is een Asfaltcentrale in Vlaanderen die deze techniek nu onlangs is gaan toepassen (goed gedimentioneerd en professioneel opgezet op het eerste zicht). Maar de test periode is zo kort (nog maar enkele maand) en er zijn kwaadtongen die beweren dat dit langere termijn niet zal werken. Vochtproblemen (condens) zouden hier aan de grondslag van liggen. In Nederland zou een bepaalde Asfalt verwerkend bedrijvengroep de AK piste terug hebben verlaten. Waarom? Ik ben benieuwd of iemand mij kan inlichten. Mvg,

  1. Geachte heer Declerck

   u heeft mij enige tijd geleden vragen gesteld over de recycling van asfalt en de inzet van actieve koolfilters daarbij .

   Het heeft even geduurd voor ik de tijd kon vinden om u te antwoorden. Dit antwoord treft u bij deze aan.
   Ik wil benadrukken dat ik op dit gebied inmiddels een goede achtergrondkennis heb, maar dat ik in deze geen specialist ben. Als dat wat u zegt er echt toe doet (bijvoorbeeld juridisch of financieel), moet u een gespecialiseerd ingenieursbureau in de arm nemen. Mogelijk kunt u dan iets met VITO ( https://vito.be/en )

   Eerstens heeft u gereageerd op een al weer wat ouder artikel op mijn site. Sinds dit artikel staan er nieuwere, onder meer https://www.bjmgerard.nl/asfaltcentrales-worden-mogelijk-schoner/ en https://www.bjmgerard.nl/heeft-de-ouderwetse-asfaltcentrale-zijn-langste-tijd-gehad/ . Ik zou die eerst even lezen.

   U vindt op https://www.desotec.com/nl/sustainability/frequently-asked-questions een uitleg van de firma Desotec, die zich toelegt op filtersystemen voor gassen en vloeistoffen, waaronder actieve koolfilters. De link komt bij die actieve koolfilters uit.
   De belangrijkste wetnatigheid bij alle filters, ook bij actieve koolfilters, is dat ze regelmatig geregenereerd moeten worden. Er is een vaste cyclus gebruik en regenereren.
   Op zich is de aanwezigheid van vocht geen onoverkomelijk probleem bij koolfilters. Ze worden bijvoorbeeld ook gebruikt in slachthuizen en staan daartoe opgenomen in het Europese BREF-document ( https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/ippc-installaties/brefs-bbt-conclusies/slacht-destructiehuizen/ ). Ze gelden in die context als kwetsbaar en vragen bijvoorbeeld om voorbewerking van de afgassen. Kortom, het is daar een heleboel gedoe maar blijkbaar loont het.
   Zie ook https://en.wikipedia.org/wiki/Activated_carbon .

   De Nederlandse instantie waarop u doelt, is waarschijnlijk AsfaltNu, een combi van BAM en Heijmans met acht vestigingen. Van AsfaltNu is bekend dat ze zelf een actieve koolfilter ontworpen hebben, speciaal voor de afgaszuivering van asfaltcentrales. Ik verwijs u naar de meegeleverde bijlagen. Naar eigen zeggen is het ontwerp van AsfaltNu het eerste voor gebruik in asfaltcentrales.
   Het eerste ontwerp had dus een experimenteel karakter (pilot) en het is zeer wel denkbaar, dat deze pilot tijdelijk stil gelegen heeft voor regeneratie en technische verbetering.
   Deze informatie is dd 2021. Ik kan niet terugvinden wat er sindsdien gebeurd is en sommige vroegere links werken niet meer. De tijd en de urgentie hebben ontbroken om deze te herstellen. Ik adviseer u in elk geval voor de casus Den Bosch 2023 de link https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Actueel/Tijdelijke_pag/asfaltcentrale/Raadsinformatiebulletin_21_september_2023_asfaltcentrale.pdf . Die werkte vandaag nog. Het probleem met de AsfaltNu-centrale in Den Bosch is opgelost.

   Een filteroplossing is een end-of-pipe oplossing. Men kan ook proberen te bereiken om door een ander ontwerp van de inrichting als geheel minder giftige stoffen te doen ontstaan. In de hierboven genoemde artikelen op mijn site vindt u dara nadere informatie over.

   Tenslotte zal ik u nog wat lnks geven voor bredere achtergrondkennis:

   https://www.asfaltkenniscentrum.nl/

   https://www.asfaltnu.nl/emissies-en-omgeving/pak

   https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/asfaltcentrale/luchtvoorschriften/ (deze link geldt pas als de nieuwe OMgevingswet van kracht is)

   Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik dat wel. Verwacht niet alles van mij.

   Met vriendelijke groeten

   Bernard Gerard
   bjmgerard@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.