De brand bij Timco in Valkenswaard

De grote brand bij Timco Plastics in Valkenswaard op 21 juli 2010 was een van de eerste gelegenheden, waarbij ik met de PS-fractie samenwerkte. Dat was toen nog met Ron van Zeeland. Het was een grote fik met grote consequenties in de buurt. Ik heb voor Ron vragen opgesteld, die hij ingediend heeft. De eerste alinea van de vragen (hieronder) geeft enig idee van de consternatie.
Het steunt mij in mijn gedachte dat veiligheid op bedrijventerreinen meer is dan de som van de veiligheden van de afzonderlijke inrichtingen. Ook collectieve preventieve maatregelen zouden overwogen moeten worden, zoals evacuatieoefeningen en de mogelijkheid dat het ene bedrijf succesvol kan waarschuwen voor de praktijken van het andere.

Op woensdag 21 juli 2010 brandde in Valkenswaard het bedrijf Timco Plastics geheel af. Twee aangrenzende panden brandden ook geheel of gedeeltelijk af, er moest een crisiscentrum worden ingericht, er moest een verpleeghuis worden ontruimd, er is minstens € 20 miljoen schade en de brandweer is 12 uur aan het blussen geweest en heel Valkenswaard stonk naar rook en verbrand plastic, met daarin schadelijke stoffen. Het was,
kortom, een forse fik.

Omdat het een recyclingbedrijf is, is de provincie bevoegd gezag. Maar de gemeente gaat over sommige andere vergunningen, zoals de bouwvergunning. Dat liep niet helemaal gelijk op.

Overigens is Timco na de brand niet weer opnieuw opgebouwd.

Onder “lees meer” het persbericht dat bij het indienen van  de vragen is uitgebracht. Op het eind de tekst van de vragen en de antwoorden.

PERSBERICHT                                                                             Den Bosch, 2 sept. 2010

SP – fractie in provincie ondervraagt GS over brand bij Timco

De SP-fractie in Provinciale Staten, bij monde van milieuwoordvoerder Ron van Zeeland, heeft vragen gesteld over de brand bij Timco in Valkenswaard van 21 juli jl.

De SP heeft met waardering kennis genomen van het onderzoek naar de achtergrond van de brand, zoals die door het ED uitgevoerd is. Eveneens vindt de SP het verstandig, dat de gemeente Valkenswaard een extern onderzoek ingesteld heeft naar het eigen handelen rondom de milieuvergunning. De SP vraagt dan ook aan het College van GS of dit College niet ook een dergelijk extern onderzoek zou moeten laten verrichten.

Dit des te meer, daar de provincie bevoegd gezag is en daar de provincie in het verleden de gemeente Valkenswaard overruled heeft bij het vaststellen van de vergunning. Ook blijkt dat Timco meerdere malen de regels van de vergunning overtreden heeft. Op het moment van de brand functioneerde Timco met een afgekeurde sprinklerinstallatie. Het komt de SP voor dat het College van GS hier wat uit te leggen heeft. Om deze uitleg wordt verzocht.

Daarna veralgemeniseert de SP de vraagstelling naar de branche van de recyclingbedrijven als zodanig. Ook weer onder dankzegging aan het ED constateert de SP, dat er in de afgelopen jaren bij bijna 100 recyclingbedrijven brand geweest is, in onze regio o.a. bij Bowie. Volgens de branchevereniging waren veel van deze branden te voorkomen geweest. De SP vraagt zich af of de regelgeving rond recyclingbedrijven niet aangescherpt moet worden.

De volledige tekst van de vragen is bijgevoegd.

Nadere inlichtingen bij

Ron van Zeeland, rvzeeland@sp.nl, 06-18497161

Bernard Gerard, b.gerard@kpnplanet.nl, 040-2454879

 

Timco schriftelijke vragen-2

antwoorden vragen timco

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.