Gevolgen van de sluiting van de Amer-centrales voor het warmtenetwerk

De provinciale SP (waarvan ik fractiemedewerker ben) loopt er tegen aan dat per 1 januari 2016 de Amer 8 dicht is, en dat mogelijk ook de Amer 9 dichtgaat. Beide zijn kolencentrales met biomassabijstook.
Aan die centrales hangt een warmtenetwerk, waarmee de afvalwarmte (overigens na oppimpen onderweg en bijstook) bij ongeveer 41000 huishoudens, zo’n 300 bedrijven, de kastuinbouw in de Madese polder, de Tilburgse Universiteit en het Tweestedenziekenhuis aankomt. Er ligt een leveringsverplichting tot 2024, maar onduidelijk is hoe die ingevuld gaat worden na de sluiting en vóór 2024 (gas? afval verbranden? duur-
zaam?), en ook wat er gaat gebeuren na 2024.

Het gaat, hoe dan ook, om hoeveelheden duurzame energie die andere hoeveelheden in de schaduw stellen (bijvoorbeeld een stuk meer dan de totale Brabantse opbrengst van windenergie in de toekomst).

Warmtenetten op de Amercentrales
Warmtenetten op de Amercentrales

De exploitant van het netwerk, de firma Ennatuurlijk, leeft in permanente staat van onmin met vele bewoners die zich verenigd hebben (zoals in de Tilburgse Reeshof), en die dat zelfs Brabantbreed aan het doen zijn. Het komt mij voor dat de boze bewoners ergens wel een punt hebben, maar ik weet van de financiële kant van de zaak (nu nog?) te weinig af voor een eindoordeel.

De provincie staat buiten de beheer-perikelen. Zij kan gaan vinden dat zij met het probleem te maken heeft, maar dan alleen vanuit haar duur-
zame energie-taakstelling. Maar met onwillige honden is het kwaad
duurzame kersen eten.

Ik voer op dit moment gesprekken over het onderwerp. Wie mij hier-
over wil spreken, hij of zij nodige mij uit met een mailtje.
amercentrale_4

De SP in Provinciale Straten heeft vragen gesteld. Zie onder.

———————————

SP_logo_nieuw_cmyk                              Vragen ex art. 43 van de SP-fractie

                                                                                                       10 jan 2016

Gevolgen van de toekomstige sluiting van de Amer-centrales

In het Energie-akkoord is opgenomen, dat de Amer-8 centrale gesloten gaat worden. Later uitgesproken politieke wensen kunnen er toe leiden dat ook de Amer-9 centrale gesloten wordt. Beide zijn kolencentrales die ook een flinke hoeveelheid biomassa verwerken. De twee centrales
leveren samen 1245MW elektrisch en 600MW warmte.

Met die warmte worden stadsverwarmingsnetten gevoed die enige tienduizenden huishoudens in Tilburg, Breda en Geertruidenberg van warmte voorzien, alsmede het Twee Steden-ziekenhuis, de Universiteit Tilburg en enkele bedrijfscomplexen. Als de Amer-8 en eventueel ook de Amer-9 sluiten, moet er een alternatief komen. Over dit alternatief wordt druk gediscussieerd, waarbij zowel individuele oplossingen (maar in het stadsverwarmingsgebied ligt geen aardgasnet) als voortgezette collectieve oplossingen in beeld zijn.

De provincie is in deze geen bevoegd gezag en is juridisch tot niets gehouden.

Er zijn echter wel goede redenen te noemen waarom de provincie
beleidsmatig interesse zou kunnen hebben in de gevolgen van de sluiting van de Amercentrale(s).

– De provincie heeft op zich genomen om aan het Brabants equivalent van het Energieakkoord te voldoen, hetgeen betekent (t.o.v. 2013) 9% te besparen en van wat overblijft 14% duurzaam op te wekken. Dat komt neer op ongeveer 29PJ resp. 41PJ.
Als beide centrales volledig zouden sluiten, wordt de hoeveelheid nu in Brabant opgewekte duurzame energie met (naar schatting) 12 a 13PJ teruggebracht (**zie voetnoot).
Het bereiken van de zelfopgelegde taakstelling wordt dus veel moei-
lijker.

– In de lopende discussies wordt vaak gepreludeerd op de provinciale Nul op de Meter – beloftes.
– Mocht men kiezen voor een voortgezette collectieve oplossing, dan rijst de vraag met welke warmte dit net dan gevoed moet worden. Aardgas zou kunnen, maar gegeven de provinciale ambities zou het een goede gedachte zijn het net, minstens voor een deel, met duurzame warmte te voeden.
Geothermie zou een rol kunnen gaan spelen. De provincie heeft hierin een natuurlijke positie.
Afvalwarmte van andere bedrijven zou mogelijk kunnen. De provincie heeft goede contacten met het bedrijfsleven en is vertrouwd met industriepolitiek.
– De provincie heeft een Energiefonds

Dit alles brengt ons als SP tot de volgende vragen:
1) Is het College van GS bekend met de sluiting van de Amercentrale(s) en de gevolgen daarvan?
2) Beschouwt het College van GS deze sluiting, de gevolgen ervan en de toekomstige warmtevoorziening van de regio als een issue die beleidsmatig provinciale aandacht verdient?
3) Heeft het College van GS wellicht al gedachten gewijd aan deze materie en er zich een oordeel over gevormd, al dan niet neergelegd in documenten?
4) Is het College bereid om het Nul op de Meter-project te koppelen aan de problematiek van de stadsverwarming na sluiting van de Amercentrale(s)? Zo ja, bestaan daaromtrent binnen het College al gedachten?
5) Is het College bereid te laten onderzoeken in hoeverre geothermie een bijdrage zou kunnen leveren? Er ligt al een Green Deal Geothermie met o.a. Tilburg en Breda.
6) Is het College bereid een rol te spelen om bedrijven, die in aanmerking komen als potentiele warmteleverancier, in contact te brengen met een door te ontwikkelen warmtenet?

Joep van Meel
Nico Heijmans

 

** Voetnoot:
elektrisch: 1245MW bij 8000 vollasturen bij 20% biomassabijstook is 7,2PJ
thermisch: 600MW bij 2500 vollasturen is 5,4PJ
Deze berekening moet gezien worden als een orde van grootte – schatting.

 

2 thoughts on “Gevolgen van de sluiting van de Amer-centrales voor het warmtenetwerk”

 1. Ik ben blij dat je inmiddels beide kanten kan zien !

  Complimenten en ga door op deze eerlijke weg. Je zal gaandeweg ontdekken dat stadsverwarming en warmtenetten meestal een extra probleem zijn en geen oplossing. Met warmtenetten leg je je in 95% van de gevallen vast aan fossiel / afval / biomassa wat in een echt circulaire economie geen plaats meer heeft. Ook is een warmtenet door ons milde klimaat een enorme verspiller van energie. ( 28-45% gaat verloren in het netwerk en door de belachelijke richtlijnen daarna nog eens 20-35% in de huizen door mindere isolatie via epc-misbruik http://stadswarmte.blogspot.nl/2015/08/epc-misbruik-bij-stadsverwarming-hoe.html?showComment=1453151393100&m=1#c8359693331975242512 ).

  Eigenlijk is het pervers dat hoe meer we isoleren hoe waardelozer een warmtenet wordt en hoe meer geld er bij moet. In Denemarken waar het wel slim is heb je een gebruik van 80GJ+ een prijs van 17 euro per GJ. In nederland gemiddeld 32 GJ met een prijs van 22,- als je hier dus 1/3 gebruikt van Denemarken tellen de verliezen veel harder door.
  Ook zijn de netten in bv. Denemarken collectief waardoor de acceptatie vele malen hoger is onder de gebruikers.

  Graag alsjeblieft verder zodat je een goed en reeel beeld van warmtelevering gaat krijgen !

  Ps uit de Amercentrale komt geen restwarmte, dit wordt gewoon afgetapt uit het stoomcircuit ( 110-130 graden ) en het is eigenlijk meer een hoogrendement kolen cv-ketel. Restwarmte uit een kolencentrale is ongeveer 40-50 graden en dus ongeschikt voor grote warmtenetten !

  1. Nu even puntsgewijs wat korte reacties. Verder liever een gesprek. Ik zal een mail sturen.
   – Complimenten zijn nooit weg, dus dank. Ik heb overigens altijd geweten dat er veel weerstand bij bewoners was, maar ik heb me er pas sinds kort in verdiept.
   – Fossiel zal nog een hele tijd een rol blijven spelen. Ik heb inmiddels er zoveel aan zitten rekenen, dat bij mij de schone energie-wens niet de vader van de gedachte geworden is. En als fossiel, dan zoveel mogelijk via een total energy system met een zo hoog mogelijk totaalrendement, dus met hergebruik van afvalwarmte.
   – als die afvalwarmte niet helemaal op het eind wordt afgetapt, maar hogerop in het stoomcircuit, maakt mij dat weinig uit. In beide gevallen zijn het handelingen die het systeemrendement vergroten.
   – ik verwacht dat er voorlopig nog afval verbrand zal worden (zij het langzaam aan minder). Dat is voor mij niet a priori in strijd met de circulaire gedachte. Het hangt er ook erg van af hoe de rest van het scheidingstraject in elkaar zit.
   – ik verwacht een blijvende rol voor biomassa op een glijdende schaal van hoogwaardig naar verbranding. Daar zal een hoeveelheid energie uitkomen die nader bepaald moet worden. Elders op deze site staan erg veel artikelen over diverse aspecten van biomassa.
   – Als 28-45% van de energie verloren gaat in de leidingen is dat te betreuren, maar betekent voor mij vooral dat er betere leidingen gelegd moeten worden. Bovendien was anders 100% verloren gegaan.
   – ik ben onlangs begonnen mij te verdiepen in wat u het ‘epc-misbruik’ noemt. Ik moet inderdaad zeggen dat ik daar met enige bevreemding naar heb zitten kijken, maar ik heb nog geen definitief standpunt.
   – Als 95% uit de door u genoemde bronnen komt (even aannemende dat dat waar is), komt 5% uit andere bronnen. Ik zou willen proberen om die 5% omhoog te krijgen (geothermie, afvalwarmte van bedrijven, WKO). Ik heb hierover binnenkort een gesprek op de TUE.
   Het lijkt er een beetje op dat de negatieve ervaring met één type stadsverwarmingsexploitatie zoveel rancune heeft opgebouwd, dat dat elke gedachtenvorming over andere vormen van exploitatie dood slaat. Ik zou dat betreuren.
   – U snijdt een belangwekkend thema aan, dat van de echte lage temperatuur-warmte (40 tot 50 graad C). Daar bestaat erg veel van. Anders dan u ben ik niet bij voorbaat van mening dat je daar niets mee kunt voor warmtenetten. De gemeente Boxtel bijvoorbeeld overweegt om de restwarmte van het industrieterrein en van het datacentrum van de Rabobank te gebruiken als voeding voor zo’n lage T-net. Het financiële realisme van dat plan kan ik niet beoordelen, maar fysisch liggen er zeker kansen (bijv. via water/water warmtepompen).
   – Ik heb over de Deense aanpak gehoord, maar ik heb nog geen tijd gehad om me daarin te verdiepen. Dat zal ik gaan doen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.